Pravidla športovania na vonkajších športoviskách

0
414

Šport vonku povolený, TOTO sú podmienky

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu je od stredy 22.4.2020 umožnené využívať na Slovensku vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení. V rámci prvej fázy uvoľňovania opatrení zavedených na zastavenie čírenia koronavírusu sú sprístupnené napríklad tenisové kurty, golfové ihriská, atletické dráhy či hrádze pre cyklistov.

Doterajší zákaz neplatí pre vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva.

„Ľudí to ťahá von a chcú využiť pekné počasie. Mali by sa však venovať sami sebe a čo najmenej sa stretávať. Otvárame exteriéry, na ktorých sa budú môcť pohybovať na väčšej ploche bez prítomnosti divákov. O športovaní v súťažnej podobe sme zatiaľ nehovorili. Uzavreté priestory a telocvične ostávajú naďalej zatvorené,“ uviedol na tlačovej konferencii hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Takto teda môžeme športovať (aj bez rúšok):

– tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,
– umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,
– skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,
– skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,
– medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,
– športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,
– všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,
– nebudú vykonávané kontaktné športy ako napríklad súbojové cvičenia, box, karate atď., v týchto športoch je možné vykonávať športovú aktivitu iba pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb a pri zabezpečení čistoty náčinia,

– na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
– zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)
– po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,
– v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
– pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,
– osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite,
– odporúčame národným športovým zväzom a športovým zväzom rozpracovať uvedené opatrenia pre podmienky príslušných športov do 30.04.2020 a zverejniť ich na svojom webovom sídle, nesmú však byť v rozpore s uvedenými opatreniami,
– prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť toto usmernenie na viditeľnom mieste športového zariadenia.

zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR